ORDENSREGLEMENT

§ 1.

Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdelse vedtages af generalforsamlingen, jrf. vedtægternes § 2.

§ 2.

Enhver grundejer forpligter sig til at holde den eller de ham tilhørende grunde i forsvarlig stand og fri for ukrudt m. m., samt holde veje og rendestene ud for grundene renfejet og fortovene fri for plantevækst og overhængende grene, der er generende for belysning og trafik. Ingen hæk må brede sig ud over vejskel. Affaldsbunker må ikke anbringes i forhaven og ikke nærmere end 3 meter fra skel uden vedkommende nabos samtykke. Porte og låger mod vej skal åbnes indad.

§ 3.

Hvis der på nogen grund holdes husdyr, er vedkommende ejer forpligtet til at drage omsorg for, at dyrene ikke volder andre grundejere ulemper.

§ 4.

På grundene må ikke drives virksomhed, der ved ilde lugt, røg eller støj generer andre grundejere. Grundene må ikke benyttes til oplagsplads.

§5.

Anvendelse af særligt støjende værktøj såsom motorsav, motorplæneklipper, motorhækkesaks, trykluftsværktøj m. v. må kun finde sted alle hverdage fra kl. 07.00 til 20.00 samt søn- og helligdage fra kl. 09.00 til 12.00.