VEDTÆGTER

for

GRUNDEJERFORENINGEN

“LUNDEVANG”

ved Dragør Sydstrand
Stiftet den 19. september 1919

Vedtagne på den konstituerende generalforsamling den 30.september 1919 og ændret på genralforsamlingerne 5. august 1924, 11. december 1929, 12. december 1943, 26.juni 1947, 9. juli 1949, 8. juli 1965, 19. juli 1967, 22. april 1981, 6. juni 1984, 9. juni 1992, 14. juni 2000, 4. maj 2004 og 7. juni 2023.

§ 1.

Grundejerforeningens navn er »Lundevang« og dens hjemsted er Dragør Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vejanlæg, vejenes vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, belysning og hastigheds- og støjdæmpende foranstaltninger, beplantning, samt kloakker, el, vandforsyning og disses ledningsnet.
Det er endvidere foreningens formål, at kvarteret, der er omfattet af foreningen, fremtræder på smuk og tiltalende måde. Til opnåelse af dette formål kan foreningens generalforsamling vedtage et ordensreglement, hvis bestemmelser foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme.

§ 3.

Som bilag 1 til disse vedtægter er vedhæftet et vejkort, hvorpå det er indtegnet, hvilke husnumre, der er omfattet af foreningen. Enhver ejer af en grund jf. aftrykte plan skal i henhold til bestemmelserne i skødet være medlem af grundejerforeningen »Lundevang«, og som sådan være underkastet de til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§ 4.

Medlemskontingentet, der opkræves helårligt forud, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemmer, som ikke betaler kontingent til tiden og må rykkes for betalingen, kan pålægges et gebyr, på et, efter bestyrelsens skøn, passende beløb pr. rykker. Restancer udover et år medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen, og restancen kan efter bestyrelsens skøn inddrives ad rettens vej for medlemmets regning.

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes om foråret inden den 15. maj. Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggende. Simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer er afgørende i almindelige spørgsmål.
Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftlig motiverede være tilstillet formanden inden den 15. april. Forslagsstillere skal fremlægge deres forslag på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen skriftligt 14 dage forud og afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer der i mindst et år har været medlem af foreningen skriftligt har anmodet bestyrelsen om at indvarsle til en sådan, der da skal afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. Dagsordenen må samtidig opgives bestyrelsen.

§ 7.

Til vedtagelse af følgende beslutninger kræves, at 2/3 af foreningens samlede stemmeberettigede er repræsenteret, og at 3/4 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer for beslutninger:
1. Vedtagelse af foreningens opløsning. 2. Beslutninger, hvorved der pålægges medlemmer bidrag ud over normalbudgettet, jf. § 9, pkt.6. 3. Vedtægtsændringer. Såfremt generalforsamlingen ikke i henhold til foranstående er beslutningsdygtig afholdes med 14 dages varsel en ny generalforsamling, der uden hensyn til de mødendes antal kan træffe afgørelse i de på den første generalforsamling omhandlede sager med ovennævnte tre fjerdedeles majoritet.

§ 8.

Ingen parcel/ejerlejlighed har mere end en stemme på generalforsamlingen. Afstemning skal ske skriftligt, når sådan forlanges af mindst 5 medlemmer. Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren. Protokollen er derefter bevis for, hvad der er passeret på generalforsamlingen.

§ 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende sager:
1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren forelægger regnskabet. 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 6. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år. 7. Valg af formand eller kasserer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. 10. Eventuelt. Nyvalg af medlemmer til bestyrelsen/revisor samt suppleanter forudsætter, at de opstillede medlemmer er til stede på generalforsamlingen.

§ 10.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår efter tur med henholdsvis 2 og 3 medlemmer; formand og kasserer skiftevis. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

§ 11.

Såvel til bestyrelses- som til udvalgsmøder er bestyrelsen berettiget til at tilkalde og søge assistance hos medlemmer udenfor bestyrelsen. Møder afholdes af bestyrelsen, så ofte som formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

§ 12.

Formanden, eller i formandens fravær næstformanden, har forsæde i bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. For at beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne skal have gyldighed, skal mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede, deriblandt formanden eller næstformanden. Ved møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.

Kassereren holder løbende regnskab med foreningens midler. Regnskabsåret er kalenderåret. Der eksisterer ikke en ‘kasse’, alle ind og udbetalinger foregår via foreningens bank. Hvis en person har afholdt udgifter, der skal betales af foreningen, så afleveres bilag for udgiften til kassereren, der herefter søger for en elektronisk overførsel af det afholdte beløb til vedkommendes konto. Ligeledes sender firmaer, som foreningen har en aftaler med, blot regningen til kassereren (evt. via formanden), som sørger for at regningen bliver betalt elektronisk. Hvor det er muligt laves aftaler, så alt foregår automatisk.
Foreningens midler står i et pengeinstitut og kan tillige efter bestyrelsens forsigtige skøn – anbringes i værdipapirer for at opnå maksimal forrentning af foreningens indestående
Foreningens formue må ikke overstige 5 gange den årlige samlede kontingentbetaling.
Kassereren indkalder i det første kvartal foreningens revisorer til revidering af regnskabet for det forgange år, så det kan præsenteres ved den kommende generalforsamling.

§ 14.

Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid og uden forudgående varsel adgang til at kontrollere foreningens regnskab og kassebeholdning. Beretning herom skal noteres i bestyrelsens protokol.

§ 15.

Medlemmerne er pligtig til at holde kassereren underrettet om bopælsforandring, salg af ejendom og den nye ejers navn og adresse. Ved salg af parceller og dermed udtrædelse af foreningen har medlemmer ikke krav på andel i foreningens formue.