Grf. Lundevang | Referat af generalforsamling 10. maj 2022

18.30 – Spisning på Strandhotellet
19.45 – Oplæg ved Bo Reimer fra Botrygt.dk og app’en Nabohjælp
20.30 – Generalforsamling

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
  • Dirigent: Steen Bennet Larsen (Hollændervænget 4)
  • Stemmetællere: Karin Bentzen (Lundegård Strandvej 27) og Per Kiilerich (Borgervænget 13)
 2. Dagsordenen blev godkendt
  • Indkaldelse til generalforsamling blev omdelt i retmæssig tid.
 3. Formandens beretning blev godkendt
  Beretningen kan læses på www.grflundevang.dk
  Kommentarer til beretningen:
  • Flere nævnte udfordring med erhvervskøretøjer, der blandt andet skaber farlige trafikale situationer på fortov og vej ved Hollændervænget/Sandbakken.
  • Der er brug for beskæring af træerne i planteøerne. Nyvang gøres opmærksom på at træerne skal beskæres.
  • Jørgen Frederiksen (Lundegård Strandvej 25) i forhold til hække ud over skel. Der opfordres til at til at man henvender sig til grundejerforeningens bestyrelse, hvis der er sådanne tilfælde. Bestyrelsen kan så rette henvendelse til beboeren – eller efter gentagne forsøg rette henvendelse til kommunen.
 4. Regnskab for 2020 og 2021 forelagt af kassereren blev godkendt
  • Godkendt uden kommentarer
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  • Ingen indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Bestyrelsen ønsker kontingentforhøjelse med 100 kr. om året
  • Kontingentforhøjelse til 400 kr. årligt gennemføres fra 2023. Dette skal ifølge vedtægterne ikke vedtages på en generalforsamling. Der var dog generel tilslutning hertil.
 7. Budget for det kommende år blev godkendt
  • Der er budgetoverskud fordi kontingentforhøjelsen bliver gennemført
 8. Formand Jan Vedersø (Sandbakken 10) blev genvalgt som formand
  • Periode 1 år
 9. Bestyrelsesmedlem Bjarne Bentzen (Lundegård Strandvej 27) blev valgt
  • Periode 1 år
 10. Bestyrelsesmedlem John Harries Andersen (Lundegård Strandvej 5b) blev genvalgt
  • Periode 2 år
 11. Bestyrelsesmedlem Birgitte Jørgensen (Hollændervænget 27a) blev genvalgt
  • Periode 2 år
 12. Bestyrelsesmedlem Hans Bonde (Borgervænget 12a) blev genvalgt
  • Periode 2 år
 13. Suppleant Arne Meyer Larsen (Hollændervænget 31) blev genvalgt
  • Periode 1 år
 14. Suppleant Karin Bentzen (Lundegård Strandvej 27) blev valgt
  • Periode 1 år
 15. Revisorerne Poul Henrik Nielsen og Hanne Wanscher blev genvalgt
  • Periode 1 år
 16. Revisorsuppleant Per Kiilerich (Borgervænget 13) blev genvalgt
  • Periode 1 år
 17. Eventuelt
  • Forslag fra John Harries Andersen (Lundgård Strandvej 5b) om at opdatere vedtægterne:
   • Loftet for foreningens formue. Det nuværende er på 100.000 kr.
   • § 11, hvor kassereren omtales med ‘han’
   • §13, §14 og §15 bør revideres, så det afspejler virkeligheden. Det er normalt kassereren, der beder revisorerne komme og revidere regnskabet. Vi opererer ikke med en kassebeholdning og det er også lidt forældet med påtegnelse af udgiftsbilag.
   • Vejkortet trænger til at blive opdateret.
   Bestyrelsen arbejder videre med disse punkter frem mod næste ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringer fremsættes som forslag.
    
  • Forslag fra Ib Wendrup Pedersen (Borgervænget 1a) om biogas i Dragør Kommune.
   Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og opfordre til at undersøge mulighederne for at omstille til biogas.
Steen Bennet LarsenLouise Aalbæk
DirigentReferent