Til medlemmer i Grundejerforeningen Lundevangapril 2023

Indkaldelse til generalforsamling med spisning samt til ekstraordinær generalforsamling, hvis der er stemning for bestyrelsens forslag.

Kære grundejere, vi håber, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes:

 • Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19.00 på Strandhotellet

Der vil blive serveret god mad, vin, øl og vand og egenbetalingen er sat til:

 • kr. 100,- pr. person

Den egentlige generalforsamling starter ca. kl. 20.00

Bestyrelsen foreslår nogle mindre opdateringer i vedtægterne, og vi indkalder derfor samtidigt til ekstraordinær generalforsamling, hvis der ikke er tilstrækkeligt med stemmer til stede på den ordinære generalforsamling. De foreslåede vedtægter kan ses i medfølgende bilag. Ændringerne drejer sig om:

 • § 13 Loftet for foreningens formue. Det foreslås, at loftet hæves til 5 gange det årlige kontingent, mod det nuværende loft på 100.000 kr.
 • § 13, hvor kassereren omtales som ‘han’
 • §13, §14 og §15 revideres, så det afspejler virkeligheden. Det er normalt kassereren, der beder revisorerne komme og revidere regnskabet. Vi opererer ikke med en kassebeholdning og det er forældet med påtegnelse af bilag.
 • § 5 Fristen for at indsende forslag til generalforsamlingen foreslås ændret fra 1. april til 15. april.
 • Vejkortet trænger til at blive opdateret.

Vi oplyser på hjemmesiden om den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt, og hvis den bliver afholdt, vil dette foregå:

7. juni 2023 på Sandbakken nr. 10 i haven.

Dagsordenen bliver:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren forelægger regnskabet.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægter – se vedhæftede forslag.
 7. Bestyrelsen foreslår at planteøerne forsynes med ca. 5 cm granit sten med filtdække for at forhindre ukrudt. 10 cm jord fjernes samtidig.
  Prisen per planteø er kr. 1.437,- .
 8. Opfordring fra bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til et løsningsforslag til håndtering af foreningens hjemmeside, på en omkostningseffektiv måde, ligesom resten af foreningens aktiviteter køres. Er der eventuelt nogen i foreningen, som besidder de nødvendige IT-kompetencer?
 9. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.
 10. Valg af formand – Jan Vedersø tilbyder genvalg.
 11. Valg af bestyrelsesmedlem – Bjarne Bentzen tilbyder genvalg
 12. Valg af suppleant Arne Meyer Larsen tilbyder genvalg.
 13. Valg af ny suppleant (hvis vores nye kollega samtidig kan være sekretær er det perfekt).
 14. Valg af 2 revisorer Hanne Wanscher tilbyder genvalg.
 15. Valg af revisor suppleant – Per Kiilerich tilbyder genvalg
 16. Eventuelt.

Tilmelding bedes foretaget via foreningens e-mail:
generalforsamling@grflundevang.dk
senest 27. april, hvor I bedes oplyse navn og adresse samt deltagerantal. Hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, er det vigtigt, at I oplyser dette. Hvis I ikke har internetadgang, kan tilmelding ske ved en seddel i postkassen hos John Andersen, Lundegård Strandvej 5B.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang

/Bestyrelsen


Formandsberetning 2022

Kære grundejere

Bundbeplantningen i planteøerne lider og har, som nævnt på sidste GF, haft brug for mere kunstig vanding end foreningens medlemmer har leveret, og derfor er beplantningen gået ud mange steder. Bestyrelsen har indhentet tilbud på granitbunddække med underliggende filtdug.

Vedtægterne trænger efter mange år til en mindre opdatering, og John og Hans har lavet et udkast som bestyrelsen bakker op om – jævnfør Johns gennemgang.

Bestyrelsen har igen været involveret i et høringssvar om udstykning af en specifik grund efter beslutningen om den nye kommuneplan. I vores svar har fremført de samme pointer som i vores tidligere høringssvar, at en godkendelse af udstykning, bør tage udgangspunkt i fællesmængden mellem at være til fordel for ejer, til fordel for kommunen og ikke til unødvendig gene for området og øvrige beboere.

Vi nævnte på sidste GF er der var udfordringer med følgende punkter som relaterer sig til foreningens vedtægter § 2:

 1. Parkering af erhvervskøretøjer, trailere og maskiner
 2. Manglende beskæring af hække og buske
 3. Bundbeplantning i planteøer

Det er blevet bedre med punkterne parkering samt beskæring af hække og buske, men der fortsat er plads nogen forbedring. Vi forventer, at problemet med bundbeplantning i planteøer bliver løst med en beslutning på GF, hvor vi kollektivt kaster håndklædet i ringen og lægger granit sten.

Snefejningen varetages, ligesom sidste år, af Nyvang i Store Magleby, og det har fungeret tilfredsstillende.

Som I ved, modtager vi altid gerne forslag, der kan forbedre vores dejlige område og gode naboskab yderligere. Tøv derfor ikke hvis I har gode ideer til fester, events eller lignende – men send dem gerne til bestyrelsen.

Med håb om en god sommer og fortsat godt naboskab i foreningen

På vegne af bestyrelsen

/Jan Vedersø